Statut

Alianţa Naţională a Sindicatelor Bugetarilor ” SED LEX ”

Statut


ALIANŢA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR BUGETARILOR „SED LEX”

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 - Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX este o organizaţie sindicală de tip federativ care reuneşte federații din sistemul bugetar.

Art.2 - Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX denumită în continuare A.N.S.B. - SED LEX îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legislaţiei, având sediul în Bdul. Mircea Vodă, nr. 44, sector 3, Bucureşti.

Art.3 - Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale A.N.S.B. - SED LEX sunt DEMOCRAŢIA - EGALITATEA ÎN DREPTURI - SOLIDARITATEA.

CAPITOLUL II

OBIECTIVE

Art.4 -   A.N.S.B. - SED LEX îşi propune următoarele obiective :

 1. susţinerea drepturilor şi intereselor membrilor săi;
 2. unirea mişcării sindicale din sectorul bugetar;
 3. promovarea solidarităţii între membrii săi;
 4. organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter profesional, social, economic, cultural şi sportiv;
 5. promovarea şi îmbunătăţirea educaţiei sindicale;
 6. colaborarea cu structuri sindicale asemănătoare din EUROPA şi din lume;
 7. colaborarea pe orizontală şi verticală cu orice altă structură sindicală din alte ramuri de activitate;
 8. formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale oricăruia dintre membrii săi.

CAPITOLUL II

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE A.N.S.B. - SED LEX

Art.5 -   Drepturile A.N.S.B. - SED LEX sunt :

 1. elaborarea propriului statut şi regulamentului de organizare şi  funcţionare;
 2. de a-şi alege reprezentanţi;
 3. de a desfăşura activităţi economice în condiţiile legii;
 4. de a-şi formula programe proprii de acţiune;
 5. de a dobândi în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului prevăzut în statut;
 6. de a primi informaţii necesare pentru a putea apăra drepturile membrilor săi;
 7. de afilieri naţionale şi internaţionale.
 8. de a constitui, administra sau de a participa la constituirea sau administrarea în interesul membrilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege :
 1. casă de ajutor propriu pentru membrii A.N.S.B. - SED LEX ;
 2. publicaţii proprii;
 3. unităţi de învăţământ, culturale sau economico-sociale, societăţi comerciale sau bancă proprie;
 4. fond privat de pensii.

Art.6 -   Îndatoririle A.N.S.B.SED LEX sunt :

 1. apără şi promovează interesele şi drepturile profesionale, sociale, economice culturale şi sportive ale membrilor săi;
 2. de a nu alege în organele de conducere persoane care au suferit condamnări penale incompatibile cu funcţia deţinută;
 3. de a ţine evidenţa membrilor, încasărilor şi cheltuielilor de orice fel;
 4. de a delega reprezentanţi care să le reprezinte interesele organizaţiilor membre la negocierile cu conducerile administrative;
 5. de a informa ori de câte ori este nevoie organizaţiile membre privind activitatea A.N.S.B. - SED LEX .

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ORGANIZAŢIILOR MEMBRE

Art.7 -   Drepturile organizaţiilor membre ale A.N.S.B. - SED LEX sunt :

 1. organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi în conformitate cu propriile statute;
 2. delegarea de reprezentanţi pentru alegeri în cadrul organelor de conducere;
 3. exprimarea liberă, prin reprezentanţi a opiniei proprii, în toate forurile A.N.S.B. - SED LEX;
 4. de a alege prin reprezentanţi desemnaţi membrii Comisiei de cenzori care verifică activitatea financiar - contabilă a A.N.S.B. - SED LEX;
 5. de a hotărî prin reprezentanţi desemnaţi modul în care vor fi folosite fondurile A.N.S.B. - SED LEX .

Art.8  -  Obligaţiile organizaţiilor membre ale A.N.S.B. - SED LEX sunt:

 1. să respecte statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.N.S.B. - SED LEX;
 2. să acţioneze pentru înfăptuirea rezoluţiilor şi hotărârilor A.N.S.B. - SED LEX;
 3. să informeze membrii organizaţiei sindicale asupra rezoluţiilor, hotărârilor, acţiunilor şi deciziilor A.N.S.B. -  SED LEX;
 4. să nu sprijine acţiuni care duc la destabilizarea A.N.S.B. - SED LEX;
 5. să-şi armonizeze statutul propriu cu statutul A.N.S.B. - SED LEX ;
 6. să militeze şi să acţioneze pentru unitatea sindicală;
 7. să transmită la A.N.S.B. - SED LEX în scris, orice modificare referitoare la statutul propriu, numărul de membri, numele conducătorilor aleşi, adresă, telefon, fax etc;
 8. să plătească lunar cotizaţia către A.N.S.B. - SED LEX .

CAPITOLUL V

CALITATEA DE MEMBRU

Art.9 - (1) Poate fi membru al A.N.S.B. - SED LEX orice federaţie sindicală care aderă liber consimţit la prezentul statut şi care formulează o cerere scrisă în acest sens, care să cuprindă numărul de sindicate afiliate la federaţie, denumirea acestora, numărul de membrii cotizanţi şi angajamentul de respectare a statutului A.N.S.B. - SED LEX. Cererea se depune la Biroul Executiv al A.N.S.B. - SED LEX care va decide afilierea sau neafilierea şi o supune validării Comitetului Director.

(2) Cererea de afiliere va fi însoţită de:

 1. statutul propriu al organizaţiei respective;
 2. copie după hotărârea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice;
 3. extras după procesul-verbal al şedinţei organului de decizie din cadrul organizaţiei cu privire la afilierea la A.N.S.B. - SED LEX;
 4. numele şi prenumele membrilor organului de conducere, precum şi datele de contact ale acestora;

(3) Biroul Executiv al A.N.S.B. - SED LEX poate aproba afilierea unui sindicat pentru o perioadă provizorie de până la 6 luni, urmând ca în această perioadă să fie îndrumat către o federaţie profesională de specialitate. Cotizaţia plătită este de 30% din încasările efectuate de sindicat de la membrii săi pentru această perioadă provizorie.

Art.10 - (1) Pierderea calităţii de membru poate avea loc fie ca urmare a retragerii pe baza unei cereri scrise, însoţită de o copie a procesului-verbal prin care s-a hotărât retragerea de către organele statutare ale organizaţiei, fie ca urmare a aplicării sancţiunii de excludere.

(2) Organizaţiile care au pierdut calitatea de membru al A.N.S.B. - SED LEX nu au nici un drept asupra patrimoniului A.N.S.B. - SED LEX  şi trebuie să-şi achite obligaţiile financiare către A.N.S.B.­ - SED LEX până la data pierderii calităţii de membru.

Art.11 - Congresul A.N.S.B. - SED LEX poate acorda calitatea de membru de onoare unei personalităţi marcante, aceasta urmând să participe la şedinţele Congresului Naţional în calitate de invitat.

CAPITOLUL VI

PATRIMONIUL

Art.12 - Patrimoniul A.N.S.B. - SED LEX este alcătuit din bunuri mobile, bunuri imobile şi mijloace băneşti. Sursele patrimoniului sunt :

 1. cotizaţii lunare;
 2. venituri realizate din activităţi proprii;
 3. donaţii, sponsorizări şi alte surse.

Art.13 - (1) Cotizaţia reprezintă contribuţia financiară lunară şi permanentă a fiecărui membru al A.N.S.B. - SED LEX;

(2) Cuantumul ei este stabilit anual de Consiliul Unional la propunerea Biroului Executiv

 (3) Organizaţiile nou afiliate vor plăti cotizaţia începând din luna în care au fost afiliaţi, dacă afilierea s-a realizat până în ziua a 15-a lunii şi, începând cu luna următoare, dacă au fost afiliaţi după data de 15 ale lunii.

Art.14 - (1) Organul de control financiar al A.N.S.B. - SED LEX este comisia de cenzori alcătuită din 3 membri titulari şi 2 supleanţi aleşi de Congresul Naţional la propunerea organizaţiilor membre.

(2) Comisia de cenzori va fi condusă de „şeful comisiei de cenzori” ales de către membrii comisiei.

(3) Comisia de cenzori execută controlul financiar o dată pe an, la convocarea Biroului Executiv.

(4) Comisia de cenzori este subordonată Congresului A.N.S.B. -  SED LEX şi face rapoarte semestriale şi anuale pe care le prezintă Consiliului Naţional al A.N.S.B. - SED LEX .

CAPITOLUL VII

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.15 -  Organele de conducere ale A.N.S.B. - SED LEX sunt :

 1. Congresul Naţional
 2. Consiliul Unional
 3. Comitetul Director
 4. Biroul Executiv

Art.16 - (1) Congresul Naţional este organul suprem de conducere al A.N.S.B. -   SED LEX .

(2) Congresul Naţional este alcătuit din delegaţi ai organizaţiilor membre al căror număr este stabilit pe baza normei de reprezentare 1/700 membri de sindicat plătitori cu cotizaţia la zi, dar nu mai puţin de un delegat de organizaţie. Federaţiile sindicale membre care nu au plătit cotizaţia la zi nu pot desemna delegaţi la Congresul Naţional.

(3) Numărul de delegaţi ai unei organizaţii membre se măreşte cu încă un delegat pentru fracţiunile ce depăşesc cu unu jumătatea normei de reprezentare.

Art.17 - (1) Congresul Naţional se întruneşte o dată la 5 (cinci) ani în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare.

 (2) Şedinţele sunt statutar întrunite în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul delegaţilor.

 (3) Rezoluţiile se adoptă cu majoritatea simplă din numărul delegaţilor prezenţi.

 (4) Modalitatea de votare se stabileşte prin vot liber deschis în prima zi a lucrărilor.

 (5) Congresul Naţional poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către Consiliul Unional la propunerea Comitetului Director sau a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului Unional.

 (6) În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut la alin.(1), în termen de 30 zile se convoacă un nou congres care lucrează valabil şi ia decizii cu majoritate simplă din numărul delegaţilor prezenţi.

Art.18 - Lucrările Congresului Naţional sunt organizate şi conduse de către Comitetul Director al A.N.S.B. - SED LEX .

Art.19 -  Congresul Naţional are următoarele atribuţii:

 1. adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea lucrărilor congresului;
 2. adoptă şi modifică statutul A.N.S.B. - SED LEX ;
 3. stabileşte strategia generală a A.N.S.B. - SED LEX ;
 4. alege şi revocă preşedintele;
 5. alege şi revocă membrii comisiei de cenzori;
 6. aprobă raportul comisiei de cenzori;
 7. ratifică execuţia bugetară pe anul în curs;
 8. în caz de reorganizare prin divizare/comasare sau dizolvare hotărăşte soarta patrimoniului A.N.S.B. -  SED LEX
 9. adoptă rezoluţii.

Art.20 -  Candidaţii la funcţia de Preşedinte îşi vor depune candidaturile la Consiliul Unional precedent Congresului. Fiecare candidat va trebui să fie susţinut de cel puţin una din federaţiile membre. În acest sens, candidatul va depune la Biroul Executiv, cu 30 de zile înaintea Congresului, lista federaţiilor membre A.N.S.B. - SED LEX care susţin respectiva candidatură.

Art.21  - (1) Consiliul Unional este organul de analiză şi strategie care direcţionează activitatea A.N.S.B. - SED LEX în perioada dintre două congrese, în conformitate cu rezoluţiile adoptate de Congres.

(2) Consiliul Unional este alcătuit din reprezentanţi desemnaţi pentru perioada dintre două congrese pe baza normei de reprezentare 1/1.200 membri de sindicat, dar nu mai puţin de un membru de fiecare organizaţie.

(3) Numărul de reprezentanţi ai unei organizaţii membre se măreşte cu încă un reprezentant pentru fracţiunile ce depăşesc cu unu jumătatea normei de reprezentare.

(4) Organizaţiile membre vor depune la Biroul Executiv împuternicirile organelor de conducere ale federaţiilor membre pentru reprezentanţi desemnaţi la Consiliul Unional.

(5) Înlocuirea unui reprezentant în Consiliul Unional de către organizaţiile membre cu un alt reprezentant se face prin informarea Biroului Executiv al A.N.S.B. - SED LEX . Înlocuirea se va putea face în condiţiile aliniatului (3) între două consilii, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea Consiliului Unional ordinar.

Art.22 - (1) Consiliul Unional se întruneşte anual şi ori de câte ori este nevoie la solicitarea Comitetului Director al Uniunii.

(2) Şedinţele sunt întrunite statutar în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul delegaţilor la consiliu.

(3) Hotărârile se iau prin vot liber deschis cu majoritatea simplă a reprezentanţilor desemnaţi.

(4) În cazul în care nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut la alin. (2), în termen de 15 zile se convoacă un nou Consiliu Unional care lucrează valabil şi ia decizii cu votul majorităţii simple a reprezentanţilor prezenţi.

Art.23 - Lucrările Consiliului Unional sunt organizate şi conduse de Biroul Executiv.

Art.24 - Consiliul Unional are următoarele atribuţii :

 1. adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea lucrărilor Consiliului;
 2. validează numirea şi eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor propuși de Comitetul Director;
 3. organizează întreaga activitate şi strategie a A.N.S.B. -  SED LEX în perioada dintre două congrese;
 4. hotărăşte asupra contestaţiilor la deciziile de sancţionare cu excludere emise de Biroul Executiv;
 5. hotărăşte oportunitatea declanşării grevei generale;
 6. aprobă şi modifică bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
 7. aprobă raportul comisiei de cenzori;
 8. emite directive;
 9. convoacă Congresul A.N.S.B. -  SED LEX în şedinţe extraordinare;

Art.25 - (1) Comitetul Director este organul de conducere cu caracter deliberativ şi decizional care organizează întreaga activitate a Alianţei în perioada dintre Consiliile Unionale, în conformitate cu rezoluţiile adoptate de Congres.

(2) Comitetul Director este alcătuit din membrii Biroului Executiv şi preşedinţii federaţiilor sindicale, membre ale A.N.S.B. - SED LEX , sau un reprezentant al acestora.

(3)   Dacă preşedintele unei federaţii sindicatele este ales ca membru al Biroului Executiv, federaţia îşi va desemna un alt reprezentant ca membru al Comitetului Director.

(4)   Fiecare membru al Comitetului Director are un număr de voturi în funcţie de numărul de membri de sindicat pe care îi reprezintă  şi de stadiul achitării  cotizaţiei către A.N.S.B. - SED LEX .

(5) Ponderea voturilor reprezentanţilor federaţiilor membre în Comitetul Director se calculează pe baza normei de 1/1000 membri de sindicat, dar nu mai puţin de un vot. Pentru fracţiunile ce depăşesc cu unu jumătatea normei se acordă un vot în plus.

(6) Ponderea voturilor membrilor Biroului Executiv în cadrul Comitetului Director al A.N.S.B. - SED LEX sunt repartizate astfel:

 1.  Preşedinte - 7 voturi;
 2.  Vicepreşedinte - 3 voturi.

 (7) Secretariatul A.N.S.B. - SED LEX va informa la începutul ședințelor numărul de voturi ale fiecăruia.

 (8) Dacă preşedintele federaţiei membre sau reprezentantul acesteia în condiţiile alin. (3) nu poate participa din motive obiective la şedinţele Comitetului Director, poate împuternici un reprezentant din cadrul conducerii federaţiei pentru a-l reprezenta, dar nu mai mult de patru ori pe an.

Art.26 - (1) Comitetul Director se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Biroului Executiv al A.N.S.B. - SED LEX .

 (2) Hotărârile se iau prin vot deschis.

 (3) Preşedintele A.N.S.B. - SED LEX are dreptul de veto asupra unor probleme de strategie generală şi acţiuni de protest şi poate să-l folosească numai dacă este susţinut de cel puţin doi membri ai Comitetului Director.                                                                               

Art.27 - Lucrările Comitetului Director sunt conduse de către Preşedintele A.N.S.B. -  SED LEX .

Art.28 - Comitetul Director are următoarele atribuţii:

 1. adoptă ordinea de zi;
 2. numeşte şi eliberează din funcţie vicepreşedinţi;
 3. organizează întreaga activitate şi strategie a A.N.S.B.– SED LEX ;
 4. hotărăşte asupra contestaţiilor la deciziile de sancţionare cu atenţionare scrisă sau suspendare emise de Biroul Executiv;
 5. validează afilierile la A.N.S.B.– SED LEX;
 6. prezintă raportul de activitate Congresului Naţional şi Consiliului Unional;  
 7. aprobă şi modifică R.O.F.;
 8. decide declanşarea acţiunilor greviste şi le iniţiază între două Consilii Unionale;
 9. propune Consiliului Unional convocarea Congresului Naţional;
 10. aprobă şi modifică R.O.F.;
 11. aprobă afilierile interne şi internaţionale;
 12. adoptă hotărâri;
 13. numeşte preşedinţi de filiale judeţene unionale.

Art.29 - (1) Biroul Executiv este organul de conducere executivă care duce la îndeplinire hotărârile Comitetului Director, directivele Consiliului Unional şi rezoluţiile Congresului Naţional;

(2) Biroul Executiv este format din Preşedinte şi Vicepreşedinţi;

(3) În cazul în care Biroul Executiv este compus dintr-un număr par de membri, Preşedintele are dreptul la două voturi. Cel de-al doilea vot îl poate folosi numai atunci când este necesar pentru a lua decizii cu majoritate în cadrul Biroului Executiv.

Art.30 - (1) Biroul Executiv se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori este nevoie la cererea oricărui membru.

(2) Biroul Executiv ia decizii cu majoritate simplă a celor prezenţi.

Art.31 - Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

 1. adoptă ordinea de zi;
 2. îndeplineşte rezoluţiile Congresului Naţional, directivele Consiliului Unional şi hotărârile Comitetului Director;
 3. decide asupra sancţionării organizaţiilor membre;
 4. decide afilierea la A.N.S.B. - SED LEX ;
 5. convoacă Congresul Naţional, Consiliul Unional, Comitetul Director, comisia de cenzori, precum şi în anumite cazuri liderii organizaţiilor afiliate la federaţiile sindicale membre;
 6. întocmeşte R.O.F. şi îl supune aprobării Comitetului Director;
 7. decide declanşarea, stoparea acţiunilor de protest;
 8. adoptă decizii.

Art.32 - Preşedintele are următoarele atribuţii:

 1. urmăreşte şi asigură respectarea Statutului, a rezoluţiilor Congresului Naţional, a directivelor Consiliului Unional a hotărârilor Comitetului Director al A.N.S.B. - SED LEX;
 2. Propune Comitetului Director numirea sau eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor;
 3. reprezintă Alianţa;
 4. angajează A.N.S.B. - SED LEX în raporturile cu persoane fizice şi juridice române sau străine;
 5. prezidează lucrările Congresului Naţional, Consiliului Unional, Comitetului Director şi Biroului Executiv;
 6. asigură respectarea R.O.F.
 7. numeşte purtătorul de cuvânt al Uniunii;
 8. numeşte înlocuitorul său pentru perioada cât lipseşte
 9. asigură circulaţia informaţiei între organizaţiile membre;
 10. răspunde de patrimoniul A.N.S.B. - SED LEX şi îndeplineşte funcţia de trezorier;
 11. reprezintă A.N.S.B. - SED LEX în contractele individuale de muncă şi contractele de colaborare;

 Art.33 - Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii principale :

 1. armonizează interesele organizaţiilor membre A.N.S.B. - SED LEX ;
 2. prezintă evaluări Biroului Executiv cu privire la mandatul pe care îl au;
 3. elaborează strategii sectoriale şi le supun aprobării Biroului Executiv;
 4. informează Biroul Executiv cu privire la problematica sectorială;
 5. reprezintă A.N.S.B. - SED LEX în relaţiile ce privesc diferite activităţi din sectorul bugetar;
 6. unul dintre vicepreședinți înlocuiește președintele atunci când acesta lipsește;
 7. reprezintă A.N.S.B. - SED LEX în probleme generale.

Art.34 - (1) La nivel judeţean se vor constitui filiale judeţene ale bugetarilor

(2) Filiala se va numi Filiala Județeană a Bugetarilor SED LEX

(3) Preşedintele filialei judeţene este ales de către sindicatele membre pe baza unui regulament aprobat de Comitetul Director şi propus Comitetului Director pentru numirea în funcţia de preşedinte a Filialei Judeţene a Bugetarilor.

Art.35 - Preşedintele filialelor judeţene ale Bugetarilor face parte din Consiliul Unional al Alianţei cu drepturi depline.

Art.36 - (1) Filialele judeţene ale Bugetarilor pot avea cont propriu şi ştampilă proprie (primită de la Biroul Executiv)

(2) Sindicatele membre ale federaţiilor afiliate la Alianţă pot participa la finanţarea filialei judeţene a Bugetarilor cu o cotizaţie stabilită de Comitetul Director.

(3) Modul de folosire a cotizaţiei va fi stabilit prin regulament aprobat de Comitetul Director.

Art.37 - Preşedintele filialei judeţene are următoarele atribuţii:

 1. convoacă şedinţele filialelor;
 2. propune sindicatelor membre strategia judeţeană a filialei;
 3. reprezintă filiala judeţeană în plan local;
 4. numeşte cei doi vicepreşedinţi;
 5. gestionează şi răspunde de fondurile filialei conform regulamentului aprobat de Comitetul Director;
 6. prezintă toate documentele şi actele contabile reprezentanţilor desemnaţi de Comitetul Director să facă controale la filiala judeţeană;
 7. îndeplineşte  orice alte sarcinii primite de la Biroul Executiv;
 8. organizează şi susţine acţiuni de protest la nivel local.

Art.38 - Vicepreşedinţii sunt numiţi de către Preşedintele filialei judeţene după consultarea sindicatelor membre ale federaţiilor afiliate la Alianţei şi au următoarele atribuţii:

 1. sprijină preşedintele în activitate;
 2. contribuie la îmbunătăţirea comunicării sectoriale la nivel judeţean;
 3. reprezintă filiala judeţeană când preşedintele de filială este indisponibil;
 4. intervine împreună cu preşedintele în susţinerea organizaţiilor membre la nivel local şi judeţean.

CAPITOLUL VIII

SANCŢIUNI

Art.39 - Membrilor A.N.S.B. - SED LEX le sunt aplicabile următoarele sancţiuni:

 1. atenţionarea scrisă;
 2. suspendarea;
 3. excluderea.

Art.40 - (1) În vederea aplicării sancţiunilor membrilor A.N.S.B. - SED LEX de către Biroul Executiv se formează, în subordinea Comitetului Director, „Comisia de sancţionare”.

(2) Comisia de sancţionare este formată din 3 membri validaţi de Consiliul Unional la propunerea Biroului Executiv.

Art.41 - (1) Comisia de sancţionare la sesizarea Biroului Executiv sau a oricărui membru al A.N.S.B. - SED LEX va realiza o verificare urmată de un raport privind sancţionarea sau nesancţionarea organizaţiei membre a A.N.S.B. -  SED LEX.

(2) În baza raportului comisiei şi propunerilor acesteia Biroul Executiv emite decizia de sancţionare

Art.42 - (1) Contestarea sancţiunilor aplicate de către Biroul Executiv la propunerea Comisiei de sancţionare se face în termen de 30 de zile de la comunicare la Comitetul Director.

(2) Excluderea unei organizaţii se poate face de către Consiliul Unional la propunerea Comisiei de sancţionare.

(3) Directivele Consiliului Unional sunt definitive şi executorii în termen de 30 de zile de la comunicarea lor.

Art.43 - Suspendarea presupune:

 1. transmiterea deciziei de suspendare la toate grupele sindicale ale organizaţiei;
 2. întreruperea transmiterii de informaţii la respectiva organizaţie;
 3. neparticiparea la acţiunile Uniunii.

Art.44 - (1) Organizaţia membră a A.N.S.B. - SED LEX poate fi exclusă din următoarele motive:

 1. neplata cotizaţiei timp de 3 luni, din culpa sa;
 2. afilierea la mai multe organizaţii;
 3. suspendarea pe o perioadă mai mare de 9 luni;
 4. încălcarea gravă a statutului.

(2) Excluderea poate fi propusă de Comisia de sancţionare şi pentru alte motive întemeiate.

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

Art.45 - (1) A.N.S.B. - SED LEX poate avea însemne proprii (insigne, legitimaţii, drapel).

(2) Consiliul Unional, la propunerea Biroului Executiv, va aproba însemnele A.N.S.B. - SED LEX ;

(3) Însemnele A.N.S.B. - SED LEX vor fi afişate de către organizaţiile membre la loc vizibil în cadrul instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea.

 

 

© SED LEX 2023 - All rights reserved.