Federations

Test proiect

Anunț selecție lector

Anunț selecție lector proiect SIPOCA 344

1. INFORMAȚII GENERALE:

            Federația Natională a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale implementează proiectul „Creșterea Capacității Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale și a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecției muncii”, în baza contractului de finantare nr. 79/29.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management.

            Proiectul este finanțat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Componenta 1 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

2. REZULTATELE așteptate ale proiectului:

 • Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern
 • Politică publică alternativă în domeniul protecției muncii.
 • Personal din ONG-uri, parteneri sociali și instituții publice participanți la evenimentele de colectare propuneri, diseminare rezultate politică publică și instruire privind aspecte ce țin de domeniul muncii.

3. DURATA PROIECTULUI: 12 luni (29 martie 2018 –  28 martie 2019)

 4. BUGETUL PROIECTULUI:

Valoarea totală a proiectului este de 758,329.95 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabila din FSE este de 743,163.34 lei.

5. INFORMAȚII DESPRE PROCEDURA DE SELECȚIE A LECTORULUI PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DIN PROIECT – DISEMINARE POLITICĂ PUBLICĂ

5.1. Generalități. Conform cererii de finanțare, activitatea de diseminare politică publică va fi realizată de un lector, selectat de beneficiar, în baza unei metodologii interne de selecție a lectorului elaborată la nivelul Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale.

 5.2. Documente necesare depunerii candidaturii:

 • CV format Europass semnat pe fiecare pagina, în original (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide –adresa de e-mail și număr de telefon);
 • Copie CI/BI candidat (semnată de candidat);
 • Documente doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, recomandări, alte documente doveditoare - certificate conform cu originalul).

            În cazul în care documentele mai sus menționate sunt transmise prin e-mail, acestea vor fi scanate.

 5.3. Modalitatea de depunere a candidaturii:

personal la sediul beneficiarului: Bdul. Mircea Vodă, nr. 44, cam. 17-19, etaj 1, Tronson B, sector 3, București.

- pe e-mail la adresa: federatie.munca@sedlex.ro.

  Data limită de depunere a candidaturii:  12.10.2018, ora 12.00.

            Candidaturile transmise (atât în format hârtie, la sediul beneficiarului, cât și pe e-mail la adresa federatie.munca@sedlex.rodupă data limită (zi și oră), precum și cele incomplete vor fi respinse.

           Persoanele deja selectate pe poziții de lector în cadrul aceluiași proiect pentru activități a căror implementare se suprapun (chiar și parțial) cu una dintre activitățile prezentate mai jos nu vor fi luate în considerare, eventualele candidaturi ale acestora fiind respinse.

5.4. Interviul. În urma analizei CV-urilor și a documentelor suport, candidații care nu îndeplinesc condițiile solicitate prin anunț vor fi respinși. Candidații ale căror  CV-uri și documente suport îndeplinesc condițiile prevăzute în anunțul de selecție vor fi invitați la un interviu cu membrii echipei de management din proiect.

           Dacă în urma interviului, lectorul probează experiența/expertiza menționată în CV și documentele suport, iar dacă lectorul este singurul candidat pe poziție, acesta va fi selectat pentru ocuparea poziției din anunțul de selecție.

    Dacă în urma derulării interviului, lectorul candidat nu poate să probeze experiența/expertiza menționată în CV, comisia își rezervă dreptul de a respinge candidatura acestuia consemnând acest lucru într-un proces verbal.

            Candidații vor fi informați prin e-mail despre rezultat admis/respins.

5.4. Selecția finală. În cazul în care, pentru aceeași poziție prezentată în anunțul de selecție,  s-au înscris mai mulți lectori care au îndeplinit condițiile prevăzute în cadrul etapelor 1 și 2, aceștia vor fi departajați utilizând următoarele criterii și punctaje aferente:

•           Experiența profesională

            0-2 ani - 5 pct

            2-4 ani – 10 pct

            4-6 ani – 15 pct

            6-8 ani – 20 pct

            Peste 10 ani – 50 pct

•           Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează

            0-2 ani - 5 pct

            2-4 ani – 10 pct

            4-6 ani – 15 pct

            6-8 ani – 20 pct

            Peste 10 ani – 50 pct

•           Experiența în proiecte finanțate prin programe europene

            1 proiect finanțat – 5 pct

            2 sau mai multe proiecte finanțate –  10 pct

•           Experiență în domeniul sindical, inclusiv negocieri colective

            0-5 ani - 5 pct

            Peste 5 ani – 10 pct

Candidatul care va obține punctajul cel mai ridicat va fi declarat admis.

5.5. Contestații. Lectorii declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație în cel mult 24 de ore de la data primirii mesajului de informare.

             Rezultatul va fi consemnat într-un proces verbal și adus la cunoștință lectorului prin e-mail.

6. Termeni de referință pentru selecția experților. Pozițiile care fac obiectul procedurii de selecție sunt următoarele:

Nr crt.

Denumire poziție

Număr poziții

Descriere activitate și  cerințe poziție

1

  Lector eveniment diseminare politică publică

1

Anexa 1

 

Anexa 1

Denumire pozitie: Lector

Activitate: A2 Promovare și publicitate

Subactivitate: A2.3. Publicitate și informare privind organizarea de evenimente de diseminare politică publică

Număr poziții:  1

Perioada estimată pentru derularea  activității: octombrie - decembrie 2018

 Descriere activitate - atribuții:

Asigurarea coordonării/corelării activităților din rezultatelor proiectului conform cererii de finantare.

Lectorul va avea următoarele atribuții:

 • Va pregăti timp de o zi materialele necesare activității A2.3. Publicitate și promovare privind organizarea de evenimente diseminare politică publică
 • Va elabora un raport pentru fiecare întrunire
 • Va participa la toate întrunirile

            În cadrul acestei activități, se va disemina politica publică elaborată în cadrul activității A4 Elaborare politică publică.

Cerințe/competenţe necesare (fara a se limita la)

 • Studii superioare,
 • Vechime în muncă minim 7 ani,
 • Experiența de lucru în activități de organizare, coordonare echipe și grupuri de lucru,
 • Experiența de lucru în proiecte,
 • Cunoasterea sistemului de administratie publica centrala si/sau locala,
 • Competențe negociere colectivă și cunoașterea activității sindicatelor,
 • Disponibilitate la deplasare.

 

Manager de proiect,

                                                                          Ionela Iov

© SED LEX 2023 - All rights reserved.