Federations

Test proiect

ANUNT SELECTIE EXPERTI

PROGRAM OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA

Apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP

BENEFICIAR: FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR MUNCII SI A PROTECTIEI SOCIALE

TITLUL PROIECTULUI: Cresterea capacitatii Federatiei Nationale a Sindicatelor Muncii si Protectiei Sociale si a membrilor acesteia in formularea de politici publice alternative in domeniul protectiei muncii

CONTRACT DE FINANTARE: 79/29.03.2018

MYSMIS: 112093; SIPOCA: 344

            

Anunț selecție experți proiect SIPOCA 344

 

1. INFORMAȚII GENERALE:

Federația Natională a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale implementează proiectul Creșterea Capacității Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale și a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecției muncii”, în baza contractului de finantare nr. 79/29.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanțat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Componenta 1 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

         2. REZULTATELE așteptate ale proiectului:

 • Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern
 • Politică publică alternativă în domeniul protecției muncii.
 • Personal din ONG-uri, parteneri sociali și instituții publice participanți la evenimentele de colectare propuneri, diseminare rezultate politică publică și instruire privind aspecte ce țin de domeniul muncii.

        3.  DURATA PROIECTULUI: 12 luni (29 martie 2018 –  28 martie 2019)

        4.  BUGETUL PROIECTULUI:

            Valoarea totală a proiectului este de 758,329.95 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabila din FSE este de 743,163.34 lei.

     5. INFORMAȚII DESPRE PROCEDURA DE SELECȚIE A EXPERȚILOR PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ELABORARE POLITICĂ PUBLICĂ

5.1. Generalități. Conform cererii de finanțare, activitatea de elaborare politică publică în domeniul muncii va fi realizată de 2 experți externi în politici publice și domeniul muncii, selectați de beneficiar, în baza unei metodologii interne de selecție elaborată la nivelul Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale, pentru proiectul SIPOCA 344

5.2. Documente necesare depunerii candidaturii:

 • CV format Europass semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon);
 • Copie CI/BI candidat (semnată de candidat);
 • Documente doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, recomandări, alte documente doveditoare- certificate conform cu originalul).

          În cazul în care documentele mai sus menționate sunt transmise prin e-mail, acestea vor fi scanate.

5.3. Modalitatea de depunere a candidaturii:

-personal la sediul beneficiarului: Bdul. Mircea Vodă, nr. 44, cam. 17-19, etaj 1, Tronson B, sector 3, București.

- pe e-mail la adresa:federatie.munca@sedlex.ro.

Data limită de depunere a candidaturii:  17.08.2018, ora 12.00.

Candidaturile transmise (atât în format hârtie, la sediul beneficiarului, cât și pe e-mail la adresafederatie.munca@sedlex.ro) după data limită (zi și oră), precum și cele incomplete vor fi respinse.

Persoanele deja selectate pe poziții de lector/expert în cadrul aceluiași proiect pentru activități a căror implementare se suprapun (chiar și parțial) cu una dintre activitățile prezentate mai jos nu vor fi luate în considerare, eventualele candidaturi ale acestora fiind respinse.

5.4. Interviul. În urma analizei CV-urilor și a documentelor suport, candidații care nu îndeplinesc condițiile solicitate prin anunț vor fi respinși. Candidații ale căror  CV-uri și documente suport îndeplinesc condițiile prevăzute în anunțul de selecție vor fi invitați la un interviu cu membrii echipei de management din proiect.

Dacă în urma interviului, expertul probează experiența/expertiza menționată în CV și documentele suport, și este singurul candidat pe poziție, acesta va fi selectat pentru ocuparea poziției din anunțul de selecție.

Dacă în urma derulării interviului, expertul nu poate să probeze experiența /expertiza menționată în CV, comisia își rezervă dreptul de a respinge candidatura acestuia consemnând acest lucru într-un proces verbal.

5.5. Selecția finală. În cazul în care, pentru aceeași poziție prezentată în anunțul de selecție,  s-au înscris mai mulți experți care au îndeplinit condițiile solicitate, aceștia vor fi departajați utilizând următoarele criterii și punctaje aferente:

•           Experiența profesională

            0-2 ani - 5 pct

            2-4 ani – 10 pct

            4-6 ani – 15 pct

            6-8 ani – 20 pct

            Peste 10 ani – 50 pct

•           Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează

            0-2 ani - 5 pct

            2-4 ani – 10 pct

            4-6 ani – 15 pct

            6-8 ani – 20 pct

            Peste 10 ani – 50 pct

•           Experiența în proiecte finanțate prin programe europene

            1 proiect finanțat – 5 pct

            2 sau mai multe proiecte finanțate –  10 pct

•           Experiență în domeniul sindical, inclusiv negocieri colective

            0-5 ani - 5 pct

            Peste 5 ani – 10 pct

5.6. Contestații. Experții declarați respinși vor avea posibilitatea de a depune contestație în cel mult 24 de ore de la data primirii mesajului de informare.

Rezultatul va fi consemnat într-un proces verbal și adus la cunoștință lectorului prin e-mail.

        6. TERMENI DE REFERINTA PENTRU SELECTIA EXPERTILOR

            Pozițiile care fac obiectul procedurii de selecție sunt următoarele:

Nr crt.

Denumire poziție

Număr poziții

Descriere activitate și  cerințe poziție

1

Expert elaborare politică publică

2

Anexa 1

 

 

 

           

 

Anexa 1      

Denumire pozitie: EXPERT

Perioada estimată pentru derularea activității: august – octombrie 2018

Activitate: A4. Elaborare politică publică

Subactivitate: A4.1.  Elaborare politică publică

Număr poziții:  2

 

Descriere activitate-atribuții:

Plecând de la rezultatele analizei ex-ante realizată în cadul proiectului, experții vor elabora o politică publică care va reglementa Statutul inspectorului de muncă și care va conține

1.  Statutul inspectorului de munca - prevederi referitoare la carieră, formare profesională, inclusiv protecția juridică a inspectorului de munca

2.   Codul de etica și deontologie a inspectorului de muncă.

3.   Standardizarea competenþelor necesare pentru ocuparea unei funcții în acest sistem.

4.  Set de proceduri în vederea unei abordari unice în relaþiile cu persoanele controlate.

Cerințe/competenţe necesare (fara a se limita la):

 • Un expert cu experiență în domeniul politicilor publice, elaborare propuneri legislative referitoare la funcția publică și negocieri colective
  • Studii superioare,
  • Vechime în muncă minim 7 ani,
  • Experiența de lucru în activități de organizare, coordonare echipe și grupuri de lucru.
  • Experiența în eleborarea de proiecte de acte normative
  • Cunoasterea sistemului de administratie publica centrala si/sau locala
  • Competențe negociere colectivă și cunoașterea activității sindicatelor
 • Un expert cu experiență în domeniul dreptului muncii, litigii de muncă și litigii contencios administrativ precum și în întocmirea actelor juridice
  • Studii superioare juridice,
  • Vechime în muncă minim 7 ani,
  • Cunoasterea sistemului de administratie publica centrala si/sau locala
  • Experiență litigii de muncă și contencios administrativ
  • Experiența de lucru în activități de organizare, coordonare echipe și grupuri de lucru.

 

Manager de proiect,

Ionela Iov

 

© SED LEX 2022 - All rights reserved.